GDPR - General Data Protection Regulation
Fr o m 2018-05-25 gäller en ny dataskyddsförordning, gemensam för hela EU. Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs. För hälso- och sjukvårdens del innebär reformen att en större andel av gällande dataskyddsreglering kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:355, PDL). Syftet med den nya lagstiftelsen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter, och här kan du se hur vi hanterar, skyddar och använder de uppgifter som kommer in från dig, men även vad du har för rättigheter.
FYSSforums policy avseende GDPR
Vårdens dataskydd efter GDPR (sammanställning ifrån Fysioterapeuterna)
Länkar till relevanta lagsamlingar som reglerar fysioterapeuters utbildning och yrkesutövning


Vår miljöpolicy
Vi på FYSSforum arbetar aktivt för att i möjligaste mån minska vår miljöpåverkan genom att:
- i beslut och handlingar ta mesta möjliga miljöhänsyn och sträva mot ständiga förbättringar av miljöarbetet
- uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i enlighet med samhällets miljömål
- med ökad miljökompetens och engagemang i miljöfrågor påverka och engagera medarbetare, kunder och leverantörer och bidra till en hållbar utveckling i samhället
Detta har vi gjort hittills:
Källsortering och återanvändning av papper och annat material
Köper enbart Svanen- och miljömärkta samt parfymfria rengöringsmedel, tvål och diskmedel, samt KRAV-märkt och ekologiskt kaffe, te och andra livsmedel
Svanen- och miljömärkta kontorsmaterial och andra förbrukningsartiklar
Vid nyinköp av textilier, exempelvis filtar och yogakuddar, väljs ekologiska material
Genomgående PVC-fria gymnastikmattor
Inga datorer eller andra apparater på standby
Reser kommunalt eller cyklar
Månadsbidrag till Naturskyddsföreningen, motsvarande antalet gillare på Facebook

Säkerhet
Vi är måna om att alla ska trivas och känna sig trygga hos oss på FYSSforum! Vi håller vår del av lokalen i möjligaste mån parfymfri, med uppmaning till våra besökare att undvika starka dofter. Självklart förekommer ingen rökning i vår lokal.
Hjärtstartare finns, och alla medarbetare är utbildade i hjärt-lungräddning, en är även instruktör i HLR och Första Hjälpen/Olycksfall. Företaget uppfyller Svensk Standards krav på Hjärtsäker Zon/Hjärtsäker arbetsplats, och lokalen har förstahjälpentavlor, brandsläckare och markerade utrymningsvägar.
FYSSforum innehar godkänd arrende- och ansvarsförsäkring, och våra fysioterapeuter/sjukgymnaster följer Fysioterapeuternas etiska regler och de lagar och förordningar som gäller fysioterapeuters yrkesutövning (läs mer här).